ПОЛИТИКА

по качество, околна среда, здраве и безопасност при работа

       Ръководството на „Астон Сервиз” ООД, подписвайки настоящата политика официално декларира своя ангажимент за непрекъснато подобряване и развитие на услугите на дружеството, така че то да се превърне в надежден и препочитан партньор в сферата на комуналните услуги и управлението на отпадъци на различни територии от страната и на територията на град София.
       Тази цел можем да постигнем чрез прилагане на Система за управление, изградена съгласно ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2015 и EMAS.
       В тази връзка, Ръководството на „Астон Сервиз” ООД поема следните ангажименти:

    - да определи контекста на организацията и всички външни и вътрешни въпроси, касаещи управлението, както и промените в тях;

    - да определи и периодични да разглежда всички изисквания – собствени, клиентски и изисквания на други заинтересовани страни, свързани със системата за управление;

    - да определи рисковете и възможностите за бизнес процесите, процесите свързани с околната среда, собствениците на тези рискове и възможности, критериите за оценяване на рисковете и възможностите, както и нивото на приемлив риск и планиране на необходимите действия в зависимост от оценката на риска;

    - да развива и разширява предоставените комунални услуги и услугите по управление на отпадъците, предвиждайки и отговаряйки на новите технологии и тенденции;

    - да осигури спазване на правилата за безопасност на труда, здравословна работна среда и управление на здравето и безопасността на работното място, водещи до предотвратяване на наранявания и заболявания, намаляване на риска от възникване на трудови злополуки, подобряване на микроклимата и др.;

    - да осигури консултиране и участие на работниците и на представителите на работниците;

    - да гарантира намаляване и при възможност предотвратяване на замърсяването и подобряване на резултатността спрямо околната среда, изразяващо се в екологосъобразно извършване на дейностите, ефикасно управление и ограничаване на генерираните дейността отпадъци, в разумно използване на ресурси и насърчаване на персоналната отговорност на служителите към опазване на оклната среда;

    - да осигури постоянен мониторинг на елементите на оклната среда и намаляване на всяко значимо въздействие върху околната среда чрез използване на подходящи методи и технологии;

    - да удволетворява напълно изискванията на клиентите си, като осигурява и поддържа компетентността на екипа си, както и като избира надеждни външни специалисти и подизпълнители;

    - непрекъснато да подобрява процесите по изпълнение на дейностите, на компетентността на служителите, на инфраструктурата и използваното оборудване, и на системата за управление като цяло;

    - да познава и прилага изискванията на приложимите местни, национални и международни и нормативни документи;

    - ежегодно да определя конкретни измерими цели, при провеждането на прегледите от ръководството;

    - да разгласява настоящата политика сред служителите на дружеството и пред лицата работещи за организацията и да насърчава техния принос за нейното изпълнение.

       Управителите и членовете на Комитета по управление, Комисията по управление на околната среда и Комитета по условия на труд са отговорни за внедряването и поддържането на настоящата Политика и поемат ангажимент за поддържане и непрекъснато подобряване на системата за управление.
       Всички служители са пряко отговорни за внедряването на Политиката и гарантират нейното изпълнение.
       При необходимост политиката се предоставя и на външни заинтересовани страни.
       Настоящата политика се преглежда минимум веднъж годишно, при провеждането на прегледа от ръководството.

Като Управители на "АСТОН СЕРВИЗ" ООД,

декларираме

личното си участие и ангажимент за поддържане и непрекъснато подобряване на ефикасността на системата за управление и за прилагането на настоящата политика по качество, околна среда, здраве и безопасност при работа.

06.02.2020
гр. София