ДЕЙНОСТ

Основните дейности са диверсифицирани, съобразно договорите и изискванията на клиентите. Дружеството има подписани концесионни договори за събиране и извозване на отпадъци в Община Русе и прилежащите и села до 2011 година, договор с Община Иваново до 2010г., договор с Община Девин за срок от 4 години до 2014г., Община Червен Бряг до 2012г. с опция за зимно почистване и поддържане на пътищата в зимни условия , концесия с Община Луковит, Община Угърчин, Община Плевен – договор за поддържане на чистотата на град Плевен до 2018г. и 30 промишлени предприятия на територията на гр.Русе.

Предимството на “Астон Сервиз” ООД е гъвкавостта при изпълнението на дейностите и управлението на наличните човешки ресурси, водещо до оптимизиране на съотношението качество-цена на предлаганите услуги, което има за резултат качественото изпълнение на посочените договори, това позволява да се поддържат добри взаимоотношения с общинските ръководства и частни клиенти.
“Астон Сервиз” ООД притежава транспортни средства в.т.ч. специализирани сметосъбирачи, оборудване и разполага с бази разположени на територията на Русенска област, Община Червен Бряг, Община Плевен, гр.София, офиси в гр.Русе, гр.Плевен, гр.София.
Към момента дружеството извършва сметосъбиране, извозване на ТБО, поддръжка на сметища, миене и др. на територията на над 100 населени места в Северна България, включително общинските-административни центрове гр.Русе, гр.Плевен и обслужва над 200 000 души.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЕЙНОСТТА

Основните дейности са разпределени и се изпълняват съобразно договорите и изискванията на клиентите. Дружеството има подписани договори за изпълнение на обществени поръчки за събиране, извозване на отпадъци, поддържане на депа за тях, миене, метене и др. със следните общини: – община Две могили на за срок от 3 години до 2008г.вкл., община Русе – прилежащите и села до 2011 година, договор с община Иваново до 2014г., община Червен Бряг до 2012г. , с община Цар Калоян, община Луковит, община Угърчин, община Плевен – договор за поддържане на чистотата на град Плевен до 2018г., сметосъбиране, извозване и депониране на ТБО, миене, метене с община Айтос, община Георги Дамяново, община Девин, община Медковец, община Опака, Община Дулово, Столична община, и 30 промишлени предприятия на територията на гр.Русе, над 30 предприятия на територията на Столицата, извършва събиране и транспортиране на отпадъци от опаковки с възложители ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ АД в градовете Плевен, Ч.Бряг, Луковит, Кнежа, Искър, София. Гъвкавостта при изпълнението на дейностите и управлението на наличните човешки ресурси в дружеството, води до оптимизиране на съотношението качество-цена на предлаганите услуги, което има за резултат спазването на договореностите, това позволява да се поддържат добри и коректни взаимоотношения с общинските ръководства и частните клиенти. “Астон Сервиз” ООД притежава всякакви видове съдове за ТБО, транспортни средства в.т.ч. специализирани сметосъбирачи, контейнеровози, челни товарачи, миячки, метачки и др., разполага с бази разположени на територията на Русенска област, Община Червен Бряг, Община Дулово , Община Мъглиж , Община Плевен, гр.София, офиси в гр.Русе, гр.Плевен, гр.София. Основно предимство на фирмата пред нейните конкуренти, е че клиентите плащат за реално свършена работа, чрез система за нейното отчитане и измерване на качеството, на базата на констативни протоколи между страните. Към момента дружеството извършва сметосъбиране,извозване на ТБО, поддръжка на сметища, миене, метене и др. на територията на над 100 населени места в България, включително общинските-административни центрове гр.Русе, гр.Плевен и обслужва над 250 000 души. “АСТОН СЕРВИЗ” ООД притежава разрешително за събиране, транспортиране и депониране на отпадъци на територията на цялата страна издадено от МОСВ и е сертифицирана от Lloyds Register Quality Assurance – London UK, за въведена система за управление на качеството ISO 9001 : 2008 , и сертификация от Lloyds Register Quality Assurance – London UK за система за управление на околната среда ISO 14001:2004 и Сертификация от Lloyds Register Quality Assurance – London UK за система за управление на здравословни и безопасни условия на труд : BS OHSAS 18001:2007 .

ИСТОРИЯ И СОБСТВЕНОСТ

Фирма “Астон Сервиз” ООД е регистрирана на 23.04.2002г. от Русенски окръжен съд под фирмено дело №389, парт.№3436, том.65, стр.45, седалище и адрес на управление гр.София, бул.” Рожен ” 9. Собственик е Георги Александров Харачерев, управители и съдружници- Милко Добрев Такучев, Стефан Недялков Иванов и Ивайло Раднев Раднев – съдружник. Капиталът на дружеството е 100 000 /сто хиляди/ лева, изцяло внесен.От създаването си фирмата извършва дейности по сметосъбиране, сметоизвозване, дейности по управление на отпадъци, зимнна поддръжка на пътната мрежа, поддържане на чистотата на обществените площи, пространства и др.